Actievoorwaarden Coca-Cola Giftbox - Bijenkorf promotie

 


For the English version of these promotional conditions, please contact info@coca-cola.nl


1. ALGEMEEN

1.1 Toepasselijkheid
1.1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel van Coca-Cola European Partners Nederland B.V. (“Coca-Cola”), dat bekend staat onder de naam Coca-Cola Giftbox – Bijenkorf promotie (hierna verder te noemen “actie”).
1.1.2 Deze actievoorwaarden en overige informatie over de actie staat vermeld op de website www.cocacola.nl/bijenkorf (hierna verder te noemen “site”).
1.1.3 Op de actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing. Coca-Cola handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
1.1.4 De actie wordt georganiseerd door Coca-Cola ter promotie van haar producten 130 years Coca-Cola aluminium bottle door middel van het verstrekken van een aantal prijzen aan de winnaars van de actie. Coca-Cola is gevestigd te Rotterdam, Watermanweg 30, 3067 GG.
1.1.5 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.


2. DE ACTIE

2.1 Specificatie actie
2.1.1 De actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers op de site.
2.1.2 De actie loopt van 1 december 2017 tot 31 juli 2018, zolang de voorraad strekt. Deelnemers maken kans op een Bijenkorf cadeaukaart, bestaande uit een cadeaukaart, ter waarde van EUR 100. Er zijn 10 pakketten beschikbaar.
2.1.3 Deelnemers die een Coca-Cola Giftbox bij een van de Bijenkorf-vestigingen kopen, maken kans op de in artikel 2.1.2 genoemde prijzen.

2.2 Deelname
2.2.1 Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze actie, met in acht name van artikel 2.2.2 en 2.2.3.
2.2.2 Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd.
2.2.3 Aan deelname aan de actie zijn geen extra kosten verschuldigd.

2.3 Vaststelling van de winnaars
2.3.1 Van de in totaal 1000 Coca-Cola Giftboxen bij de Bijenkorf, bevatten 10 Coca-Cola giftboxen een gouden enveloppe. Deze gouden enveloppe geeft middels een unieke code recht op een Bijenkorf cadeaukaart ter waarde van EUR 100. Bij vermelding van deze unieke code bij de Bijenkorf, ontvang je een fysieke Bijenkorf cadeaukaart ter waarde van EUR 100. De Coca-Cola Giftboxen die geen unieke code bevatten, geven geen recht op de in art. 2.1.2. genoemde prijzen.
2.3.2 Voor eventuele minderjarige winnaars die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, dienen de ouders of voogd eveneens toestemming te verlenen voor het verstrekken van de prijs aan deze deelnemer.
2.3.3 Prijzen worden enkel verstrekt aan de winnaars en worden niet aan derden overgedragen.
2.3.4 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.
2.3.5 Bij deelname aan deze actie worden geen persoonsgegevens opgeslagen of bewaard.


3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Aansprakelijkheid Coca-Cola
3.1.1 Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de unieke code en de juiste afhandeling met de Bijenkorf.
3.1.2 Coca-Cola is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie of uit de door haar te verstrekken prijzen. Coca-Cola geeft geen enkele garantie op de door haar te verstrekken prijzen. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

3.2 Aansprakelijkheid derden
3.2.1 Hetgeen artikel 3.1.2 bepaalt geldt onverminderd voor derden/toeleveranciers van Coca-Cola cq. de toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/de prijs.


4. SLOTBEPALINGEN

4.1 Voorbehoud
4.1.1 Coca-Cola behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:
a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;
b) wijzigingen en verbeteringen op de site aan te brengen of de toegang tot de site te beperken en/of te beëindigen;
c) deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

4.2 Vragen en klachten
4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden naar info@coca-cola.nl.

4.3 Toepasselijk recht en forumkeuze
4.3.1 Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.