Actievoorwaarden van “Fanta scarify your video” 2017

1. De actie “Fanta scarify your video” is een activatie zonder aankoopverplichting die wordt georganiseerd door Coca-Cola Services N.V. en gecoördineerd door Coca-Cola Nederland BV, Watermanweg20, 3067 GG, Rotterdam (verder ‘Coca-Cola’ genoemd). Deze actie staat open voor personen die in Nederland wonen, en die de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt, met  uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van Coca-Cola Nederland bv, Coca-Cola Enterprises Nederland bvba, van de Coca-Cola Services NV., of van een van de ondernemingen die banden heeft met de vermelde bedrijven, van één van hun marketingbureaus of partners van de promotie, alsook hun familieleden.

 

2. Deze activatie zonder aankoopverplichting heeft als thema Fanta Halloween en is uitsluitend geldig op 31-10-2017 (van 0h01 tot 23h59). De actie bestaat uit:

·         Het delen van een eigen gemaakte video met Fanta. Fanta bewerkt de ingestuurde video door er een griezelig monster in te plaatsen op een onverwacht moment voor een schrikmoment.

·         De eigen gemaakte video kan gedeeld worden met Fanta Nederland via Facebook Messenger.

3. Door zijn/haar video te sturen naar Fanta Nederland op Facebook via Facebook Messenger, erkent de deelnemer dat hij deze Actievoorwaarden heeft gelezen en aanvaard met inbegrip van latere beslissingen die de organisatoren eventueel verplicht zijn te nemen in het geval van overmacht om het goede verloop van de actie te garanderen. Coca-Cola behoudt zich het recht voor om het mechanisme van deze actie gedurende de promotieperiode aan te passen.

4. Het is niet mogelijk om op een andere wijze aan deze wedstrijd deel te nemen dan degene die in onderhavig reglement wordt beschreven.

5. De deelnemer is verplicht om zijn/haar eigen gemaakte video te delen met Fanta Nederland via Facebook Messenger, opdat de deelname aan de activatie rechtsgeldig zou zijn.

6. De deelnemer mag zo vaak een eigen video insturen als hij/zij wil.

7. Coca-Cola kan de deelname van één of meerdere deelnemers opschorten of annuleren in gevallen van verdacht gedrag, waarbij dit verdachte gedrag kan zijn (zonder dat de volgende opsomming een beperking inhoudt): het opzetten van een geautomatiseerd antwoordensysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende informaticasystemen op basis van dezelfde identificatie, dat wil zeggen op basis van hetzelfde geregistreerde profiel in de database met de inschrijvingsgegevens van de site, een ongewoon winritme, een poging om toegang te krijgen tot de servers van het organiserende bedrijf, verveelvoudiging van accounts.

8. In het geval dat één van de bepalingen van de onderhavige actievoorwaarden niet zou nageleefd worden, in het geval van een poging tot fraude of tot vals spelen, behouden organisatoren zich het recht voor om elke deelnemer die vals gespeeld heeft, die fraude gepleegd heeft, of die de onderhavige Actievoorwaarden heeft trachten te omzeilen, uit te sluiten.

9. Coca-Cola kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

·         Ongevallen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, ten gevolge van de deelname aan deze actie

·         Een verkeerde programmering of elke vorm van storing op de internetaansluiting;

·         Elk geval van overmacht waardoor de deelnemers geen gebruik kunnen maken van de actie, of het nu gaat om transport, het verloop van het evenement of eender welke andere gebeurtenis;

·         De annulering of de wijziging van de datum of de plaats of de bijkomende omstandigheden verbonden aan de actie of het evenement waaruit de actie bestaat door een beslissing buiten de wil van Coca-Cola.

12. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van de netwerken, verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die betrokken zijn bij de verzending van de video’s en de hosting van de website.

13. De deelnemer aanvaardt dat zijn/haar video kan worden gebruikt voor alle publicitaire en promotionele doeleinden van en voor Coca-Cola zoals hier beschreven, en dat op eender welke drager en zonder enige vergoeding.

14. Klachten met betrekking tot de promotie kunnen schriftelijk gericht worden aan de Consumentendienst van Coca-Cola Nederland, Watermanweg 20, 3067GG Rotterdam. Coca-Cola zal telefonisch contact opnemen met de betrokken persoon in de loop van de drie weken na ontvangst van de schriftelijke klacht.

 

Specifieke voorwaarden voor de video’s

15. Video’s moeten in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving en die actievoorwaarden. Indien dat niet het geval is, wordt de deelname ongeldig.

16. Door het maken en het sturen van zijn/haar video engageert de deelnemer zich om de goede zeden, openbare orde, respect voor de rechten van derden alsook de codes voor goede praktijken van Coca-Cola na te leven. Alle beelden die buiten dit kader vallen worden niet weerhouden. De video’s mogen in het bijzonder (en zonder dat deze lijst volledig is):

·         Niet van beledigende, lasterlijke, racistische, xenofobe, revisionistische aard zijn of andermans eer of reputatie aantasten,

·         Niet aansporen tot discriminatie of haat jegens personen of groepen van personen op grond van hun herkomst of uiterlijk of het al dan niet behoren tot een specifieke volksgroep, land, ras of godsdienst

·         Geen personen of groepen van personen bedreigen

·         Niet van pornografische of pedofiele aard zijn

·         Niet aansporen tot een misdrijf, misdaad of terrorisme of mogen geen verdediging van oorlogsmisdaden of misdaden tegen de mensheid inhouden

·         Niet tot zelfmoord aansporen

·         Niet van politieke aard zijn

·         Niet aansporen tot het verwerven van illegaal verkregen goederen of namaakgoederen van welke aard dan ook

·         Geen naam, adres, telefoon of e-mailadres vermelden

·         Geen schade toebrengen aan beschermde merken of logo's, het auteursrecht en recht op afbeelding van personen (en mogen geen namen van merken of beelden of namen van personen, of door de rechten voor intellectuele eigendom beschermde elementen tonen)

·         De activiteiten, producten of concurrenten van The Coca-Cola Company geen schade toebrengen.

17. De deelnemer verwezenlijkt de video op eigen verantwoordelijkheid. Hij/zij beslist de video te tonen op zijn/haar eigen risico. Hij/zij vrijwaart Coca-Cola en diens dienstverleners en partners voor elk verhaal, elke eis of actie betreffende de publicatie.

18. De deelnemer aanvaardt dat de video die hij/zij via Facebook Messenger met Fanta Nederland deelt, door Coca-Cola geselecteerd kan worden om te reposten op dezelfde kanalen alsook www.Fanta.nl. Het feit dat Coca-Cola een videorepost op Facebook, Snapchat of Instagram en/of www.Fanta.nl betekent niet dat de deelnemer een prijs zou krijgen.

19. Coca-Cola behoudt zich het recht voor de video aan te passen om te voldoen aan de technische vereisten, bepaald door de plaatsing op Interneten/of drukwerk.

20. De deelnemer aan onderhavige actie doet ten voordele van The  Coca-Cola  Company,  zijn filialen, afdelingen en botteling afdelingen, zijn opvolgers en rechthebbenden, alsook  degenen die handelen met hun toestemming (hieronder de licentie houdende partijen genoemd), definitief, zonder  verhaal  en  zonder schadevergoeding  afstand  van  alle  niet-exclusieve  rechten  om  zijn video volledig of gedeeltelijk te gebruiken, te reproduceren, weer te geven of te verspreiden, als dusdanig of in het kader van afgeleide werken op Instagram, Snapchat en/of Facebook, in de mate van het nodige voor de organisatie  van  de actie, met name de verspreiding en de weergave van het video op www.Fanta.nl, Instagram, Snapchat en/of Facebook. De deelnemer aanvaardt dat Coca-Cola hem/haar op Facebook, Snapchat of Instagram eventueel contacteert met het oog om ander gebruik of weergave toe te stemmen. Echter blijft de deelnemer vrij om daar niet op te antwoorden of daar niet mee door te gaan.

21. De deelnemer garandeert Coca-Cola dat hij de enige houder is van rechten waarvan hij op grond van onderhavige Actievoorwaarden afstand doet en dat de eventuele rechten van derden aan hem zijn afgestaan. Zo garandeert de deelnemer dat hij alle nodige machtigingen heeft verkregen voor de reproductie en weergave van elementen die beschermd zijn:

·         Door intellectuele eigendomsrechten voor de video’s die u deelt, en met name de merken, muziekopnames, teksten, plaatsen of elementen beschermd door auteurs-of naburige rechten;

·         Door persoonlijkheidsrechten, zoals de afbeelding of de naam/voornaam van de weergegeven natuurlijke personen. Bij niet-naleving van deze garantie moet de deelnemer Coca-Cola vergoeden voor de schade die door het bedrijf wordt geleden.

22. De deelnemer garandeert aan Coca-Cola of aan derden alle rechten die voortkomen  uit  de onderhavige verbintenissen.

23. Coca-Cola Nederland bv, Watermanweg 20, 3067 GG Rotterdam en Coca-Cola Services NV zullen de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens http://www.fanta.nl/nl/privacy-policy/. De gegevens van de deelnemer worden verwerkt en behouden voor de doeleinden van de actie tenzij de deelnemer voor marketing communicatie heeft geopteerd. De deelnemer heeft inzagerecht in zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te verbeteren of te schrappen per e-mail naar cocacolanl@coca-cola.com.

24. Die actievoorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of die er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Rotterdam worden gebracht.