Officieel reglement

van de promotionele actie “Fanta The Message”

 

1. De actie "Fanta The Message" wordt georganiseerd door Coca-Cola Services NV. en gecoördineerd door Coca-Cola Nederland BV, Maarten Meesweg 25, 3068 AV Rotterdam (hierna "Coca-Cola” genoemd).

2. De actie is geldig van 20-05-2019 tot 31-07-2019

3. Om deel te nemen kan de deelnemer in de livestream op Instagram van de influencers zijn input geven over ideeën die hij/zij heeft ten aanzien van de te creëren content.

4. Video’s moeten in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving en die Actievoorwaarden. Indien dat niet het geval is, wordt de deelname ongeldig.

5. Door het maken en het posten van zijn/haar video en wensen op social media engageert de deelnemer zich om de goede zeden, openbare orde, respect voor de rechten van derden alsook de codes voor goede praktijken van Coca-Cola na te leven. Alle beelden die buiten dit kader vallen worden niet weerhouden. De video’s mogen in het bijzonder (en zonder dat deze lijst volledig is):

 • niet van beledigende, lasterlijke, racistische, xenofobe, revisionistische aard zijn of andermans eer of reputatie aantasten,
 • niet aansporen tot discriminatie of haat jegens personen of groepen van personen op grond van hun herkomst of uiterlijk of het al dan niet behoren tot een specifieke volksgroep, land, ras of godsdienst,
 • geen personen of groepen van personen bedreigen,
 • niet van pornografische of pedofiele aard zijn,
 • niet aansporen tot een misdrijf, misdaad of terrorisme of mogen geen verdediging van oorlogsmisdaden of misdaden tegen de mensheid inhouden,
 • niet tot zelfmoord aansporen,
 • niet van politieke aard zijn,
 • niet aansporen tot het verwerven van illegaal verkregen goederen of namaakgoederen van welke aard dan ook,
 • geen naam, adres, telefoon of e-mailadres vermelden,
 • geen schade toebrengen aan beschermde merken of logo's, het auteursrecht en recht op afbeelding van personen (en mogen geen namen van merken of beelden of namen van personen, of door de rechten voor intellectuele eigendom beschermde elementen tonen),
 • de activiteiten, producten of concurrenten van The Coca-Cola Company geen schade toebrengen.

6. De deelnemer verwezenlijkt de video op eigen verantwoordelijkheid. Hij/zij beslist de video publiek te tonen op zijn/haar eigen risico. Hij/zij vrijwaart Coca-Cola en diens dienstverleners en partners voor elk verhaal, elke eis of actie betreffende de publicatie.

7. De deelnemer moet minstens 13 jaar oud zijn. De deelnemer verzekert Coca-Cola dat hij/zij en de eventuele figuranten in de video die op Instagram, Facebook, YouTube wordt gepost die geen 16 jaar oud zijn, de toestemming hebben van hun ouders om de video online te publiceren. De deelnemer moet die schriftelijke toestemming leveren op het eerste verzoek van Coca-Cola.

8. De deelnemer is verplicht vooraf de toestemming te krijgen van elke persoon die voorkomt in de video vóór die wordt verstuurd naar Instagram, Facebook, YouTube over het feit dat zijn video wordt verspreid en weergegeven. De deelnemer is ook verantwoordelijk tegenover hen voor het gebruik dat wordt gemaakt van hun beeld in het kader van deze actie.

9. De deelnemer aan onderhavige actie doet ten voordele van The Coca-Cola Company, zijn flialen, afdelingen en bottelingafdelingen, zijn opvolgers en rechthebbenden, alsook degenen die handelen met hun toestemming (hieronder de licentiehoudende partijen genoemd), definitief, zonder verhaal en zonder schadevergoeding afstand van alle niet-exclusieve rechten om zijn video volledig of gedeeltelijk te gebruiken, te reproduceren, weer te geven of te verspreiden, als dusdanig of in het kader van afgeleide werken op Instagram, Facebook, YouTube in de mate van het nodige voor de organisatie van de actie, met name de verspreiding en de weergave van de video op Instagram, Facebook, YouTube. De deelnemer aanvaardt dat Coca-Cola hem/haar op [Instagram, Facebook, YouTube eventueel contacteert met het oog om alle ander gebruik of weergave toe te stemmen. Echter blijft de deelnemer vrij om daaraan niet te antwoorden of daarmee niet door te gaan.

10. De deelnemer garandeert Coca-Cola dat hij de enige houder is van rechten waarvan hij op grond van onderhavige Actievoorwaarden afstand doet en dat de eventuele rechten van derden aan hem zijn afgestaan. Zo garandeert de deelnemer meer bepaald dat hij alle nodige machtigingen heeft verkregen voor de reproductie en weergave van elementen die beschermd zijn:

 • door intellectuele eigendomsrechten voor de video’s die u deelt, en met name de merken, muziekopnames, teksten, plaatsen of elementen beschermd door auteurs- of naburige rechten;
 • door persoonlijkheidsrechten, zoals de afbeelding of de naam/voornaam van de weergegeven natuurlijke personen.

11. Bij niet-naleving van deze garantie moet de deelnemer Coca-Cola vergoeden voor de schade die door het bedrijf wordt geleden.

12. Coca-Cola Services NV, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel alsook Coca-Cola Nederland bv, Maarten Meesweg 25, 3068 AV Rotterdam, zijn de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die in het kader van die actie worden verzameld en verwerkt. De persoonsgegevens worden verwerkt conform de toepasselijk wetgevingen en onze Privacybeleid teneinde de promotionele actie uit te voeren. . De deelnemer heeft inzagerecht in zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te verbeteren of te schrappen door te mailen naar cocacolanl@coca-cola.com.

13. Dit reglement is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Nederlands recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Rotterdam worden gebracht.

14. Alle bezoekers van de Fanta The Message première kunnen mogelijk getoond worden in de gemaakte content door Fanta gezien er een fotograaf / videograaf aanwezig is.