Actievoorwaarden van

“#Eindbaas” 2017

 

 

 

 

1.       De actie “#Eindbaas’’ is een wedstrijd zonder aankoopverplichting die wordt georganiseerd door Coca-Cola Services N.V. en gecoördineerd door Coca-Cola Nederland BV, Watermanweg 20, 3067 GG, Rotterdam (verder Coca-Cola’ genoemd). Deze actie staat open voor personen die in Nederland wonen, en die de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt, met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van Coca-Cola Nederland bv, Coca-Cola European Partners Nederland bvba, van de Coca-Cola Services NV., of van een van de ondernemingen die banden heeft met de vermelde bedrijven, van één van hun marketingbureaus of partners van de promotie, alsook hun familieleden.

 

2.       Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting heeft als thema “word Fanta Eindbaas”. Kalvijn is een bekend vlogger en zal in samenwerking met een team, welke zal worden gecreëerd gedurende deze actie, een marketingplan voor Fanta ontwikkelen dat precies de juiste snaar raakt bij de gewenste doelgroep om hen te bereiken en te activeren. Het plan staat in het teken van de nieuwe Fanta smaak en de nieuwe fles. De actie is geldig van 14 juni t/m 27 augustus (23h59).

 

3.       Door deel te nemen aan die actie op de sociale netwerken erkent de deelnemer dat hij deze Actievoorwaarden heeft gelezen en aanvaard met inbegrip van latere beslissingen die de organisatoren eventueel verplicht zijn te nemen in het geval van overmacht om het goede verloop van de actie te garanderen. Coca-Cola behoudt zich het recht voor om het mechanisme van deze actie gedurende de promotieperiode aan te passen.

 

4.       De deelnemer aanvaardt dat de inzendingen die hij/zij via www.fanta.nl/takeover maakt en op Facebook, of Instagram met “#eindbaas”heeft gepost, of heeft gedeeld op Snapchat met FantaNederland, door Coca-Cola geselecteerd kan worden om  te reposten op dezelfde  kanalen  als ook www.Fanta.nl. Het  feit  dat Coca-Cola een inzending repost op  Facebook, Snapchat, Twitter of  Instagram  en/of www.Fanta.nl betekent  niet  dat  de deelnemer een prijs zou krijgen.

 

5.       De wedstrijd verloopt in 3 fasen:

 

-          De pre-fase loopt van 16 juni tot 25 juni– Oprichting van het “Eindbaas” team van Kalvijn: dit team zal bestaan uit 4 consumenten die van een fantastische marketing ervaring voor Fanta met Kalvijn en andere bekende vloggers zullen genieten. Dit team zal samenkomen op 2 data (onder voorbehoud): op 15 juli 2017in het begin van de actie in Walibi Nederland (onder voorbehoud) en op 12 augustus aan het einde van de actie (locatie nader te bepalen). Zij worden ingezet om de beste creatieve content, rond 3 thema’s (We love twisted stuff, A fresh new flavour needs a fresh new song, Creativity solves everything)  te beoordelen, te selecteren en te verwerken. Om deel uit maken van het “Eindbaas” team van Kalvijn moet de deelnemer iets creatiefs maken (vb muziek, video, dans, schilderwerk enz.) en deze op Instagram, Snapchat, WhatsApp met #Eindbaas delen. Op 25 juni zal Kalvijn 4 consumenten selecteren om deel uit te maken van zijn team op basis van de criteria van artikel 6. Consumenten die minderjarig zijn moeten de schriftelijke en officiële toestemming krijgen van een ouder of wettelijke voogd. Winnaars zullen beschikbaar moeten zijn op de genoemde data.

-          Fase 1 loopt van 26 juni tot 15 juli– “We love twisted stuff”: Deelnemers moeten een creatieve video die te maken heeft met de nieuwe Fanta twisted bottle insturen via Instagram, Snapchat of WhatsApp met #Eindbaas. Op 2 en 3 juli zal Kalvijn de beste video’s selecteren op basis van de criteria van artikel 6. De winnaar(s) zal/zullen de kans krijgen zijn inzending of deel van zijn inzending te zien in de YouTube video en Instagram Stories van Kalvijn vanaf 14 juni tot en met 29 augustus 2017.

-          Fase 2 loopt van 16 juli tot 5 augustus “A fresh new flavor needs a fresh new song”: Deelnemers kunnen een (zelf gemaakt) geluidsfragment inzenden via voicememo of video in WhatsApp. Op 17 en 18 juli zal Kalvijn in samenwerking met Teske (onder voorbehoud) en een producer de beste fragmenten selecteren op basis van criteria van artikel 6 teneinde een Viral Internet Song maken. De winnaar(s) zal/zullen de kans krijgen zijn inzending of deel van zijn inzending te zien in de YouTube video en Instagram Stories van Kalvijn vanaf 14 juni tot en met 29 augustus 2017.

 

-          Fase 3 loopt van 6 augustus tot 20 augustus– ’Creativity solves everything’. Het “Eindbaas” team gaat hun creativiteit bundelen om de beste reclame ooit te maken. Hierin willen zij de song, de videoclip en de twisted designs met elkaar gaan combineren. In samenwerking met Furtjuh (onder voorbehoud) worden eerst een aantal slechte reclames ontwikkeld. Om de kans te krijgen om acteur te worden in de uiteindelijke goede reclame, moet de deelnemer via Instagram, Snapchat en/of WhatsApp een video in te sturen met #Eindbaas waarin hij laat zien hoe leuk/grappig hij is en hoe goed hij een normaal voorwerp kan verkopen Het “Eindbaas” team maakt uit alle inzendingen op basis van de criteria van artikel 6 een selectie die gebruikt zullen worden in de uiteindelijke commercial.

 

6.       Het is niet mogelijk om op een andere wijze aan deze wedstrijd deel te nemen dan middels de wijzen die in onderhavig reglement wordt beschreven

 

7.       Voor de prefase zullen de winnaars door Kalvijn en de Fanta team worden geselecteerd. Voor de fases 1 en 2 zal Kalvijn de winnaar selecteren en voor de fase 3 zal het “Eindbaas” team en Kalvijn de winnaar selecteren. Allen zullen een onafhankelijke jury vormen en worden gesuperviseerd door Meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1190 Brussel, Brugmannlaan 69. De jury moet in geen enkel geval zijn beslissing rechtvaardigen. Zijn beslissing is onherroepelijk.

Bij de keuze van het winnende Inzending houdt de jury rekening met de volgende criteria:

-          Originaliteit

-          Spontaniteit

-          Motivatie

-          Skills

-          Kwaliteit

 

8.       De deelnemer is verplicht om #Eindbaas te vermelden als hij zijn/haar inzending op WhatsApp, Snapchat en/of Instagram upload opdat zijn deelname in de wedstrijd rechtsgeldig zou zijn.

 

9.       De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht in de loop van de week na deze waarin ze als winnaar werden geselecteerd.

 

10.   De deelnemer mag zoveel deelnemen als hij wil. Toch zal er gedurende de hele wedstrijd maximum één inzending per deelnemer winnen.

 

11.   Coca-Cola kan de deelname van één of meerdere deelnemers opschorten of annuleren in gevallen van verdacht gedrag, waarbij dit verdachte gedrag kan zijn (zonder dat de volgende opsomming een beperking inhoud): het opzetten van een geautomatiseerd antwoordensysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende informaticasystemen op basis van dezelfde identificatie, dat wil zeggen op basis van hetzelfde geregistreerde profiel in de database met de inschrijvingsgegevens van de site, een ongewoon winritme, een poging om toegang te krijgen tot de servers van het organiserende bedrijf, verveelvoudiging van accounts…

 

12.   In het geval dat één van de bepalingen van de onderhavige Actievoorwaarden niet zou nageleefd worden, in het geval van een poging tot fraude of tot vals spelen, zal de prijs die normaal gezien op basis van deze Actievoorwaarden zou worden toegekend, opnieuw in het spel worden gebracht en zal de winnaar geen enkel recht meer hebben op welke prijs dan ook, van welke aard dan ook. De organisatoren behouden zich overigens het recht voor om elke deelnemer die vals gespeeld heeft, die fraude gepleegd heeft, of die de onderhavige Actievoorwaarden heeft trachten te omzeilen, uit te sluiten.

 

13.   Coca-Cola kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 

-     ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, ten gevolge van de deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit onder welke vorm dan ook.

-     een verkeerde programmering of elke vorm van storing op de internetaansluiting;

-     drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.

-     het verhinderd zijn van de winnaar(s) om welke reden dan ook om het verblijf op de door de organisator bepaalde datum;

-     elk geval van overmacht waardoor de winnaars geen gebruik kunnen maken van de prijs, of het nu gaat om transport, het verloop van het evenement of eender welke andere gebeurtenis;

-     de annulering of de wijziging van de datum of de plaats of de bijkomende omstandigheden verbonden aan de prijs of het evenement waaruit de prijs bestaat door een beslissing buiten de wil van Coca-Cola, of het nu gaat om een beslissing van de organisatoren van de prijs, van de autoriteiten of van de winnaar zelf.

 

14.   Aangezien de winnaars exclusief bepaald worden op basis van een informaticaprocedure, kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van de netwerken, verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die betrokken zijn bij de verzending van de formulieren en de hosting van de website.

 

15.   De winnaar verklaart bereid te zijn mee te werken aan de reclamecampagnes en de promoties die zullen gepaard gaan met de toewijzing en de uitreiking van de prijs. Hij aanvaardt dat zijn/haar inzending kan worden gebruikt voor alle publicitaire en promotionele doeleinden van en voor Coca-Cola zoals hier beschreven, en dat op eender welke drager en zonder enige vergoeding.

 

16.   Klachten met betrekking tot de promotie kunnen schriftelijk gericht worden aan de Consumentendienst van Coca-Cola Nederland, Watermanweg 20, 3067GG Rotterdam. Coca-Cola zal telefonisch contact opnemen met de betrokken persoon in de loop van de drie weken na ontvangst van de schriftelijke klacht.

 

Specifieke voorwaarden voor de Inzendingen

 

17.   Inzendingen moeten in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving en die Actievoorwaarden. Indien dat niet het geval is, wordt de deelname ongeldig.

 

18.   Door het maken en het posten van zijn/haar Inzending engageert de deelnemer zich om de goede zeden, openbare orde, respect voor de rechten van derden alsook de codes voor goede praktijken van Coca-Cola na te leven. Alle beelden die buiten dit kader vallen worden niet weerhouden. De Inzendingen mogen in het bijzonder (en zonder dat deze lijst volledig is):

-          niet van beledigende, lasterlijke, racistische, xenofobe, revisionistische aard zijn of andermans eer of reputatie aantasten,

-          niet aansporen tot discriminatie of haat jegens personen of groepen van personen op grond van hun herkomst of uiterlijk of het al dan niet behoren tot een specifieke volksgroep, land, ras of godsdienst,

-          geen personen of groepen van personen bedreigen,

-          niet van pornografische of pedofiele aard zijn,

-          niet aansporen tot een misdrijf, misdaad of terrorisme of mogen geen verdediging van oorlogsmisdaden of misdaden tegen de mensheid inhoud,

-          niet tot zelfmoord aansporen,

-          niet van politieke aard zijn,

-          niet aansporen tot het verwerven van illegaal verkregen goederen of namaakgoederen van welke aard dan ook,

-          geen naam, adres, telefoon of e-mailadres vermelden,

-          geen schade toebrengen aan beschermde merken of logo's, het auteursrecht en recht op afbeelding van personen (en mogen geen namen van merken of beelden of namen van personen, of door de rechten voor intellectuele eigendom beschermde elementen tonen),

-          de activiteiten, producten of concurrenten van The Coca-Cola Company geen schade toebrengen.

 

19.   De deelnemer verwezenlijkt de inzending op eigen verantwoordelijkheid. Hij/zij beslist de inzending publiek te tonen op zijn/haar eigen risico. Hij/zij vrijwaart Coca-Cola en diens dienstverleners en partners voor elk verhaal, elke eis of actie betreffende de publicatie.

 

20.   De deelnemer aanvaardt dat de inzending die hij/zij op Instagram, Snapchat en/of, met #Eindbaas] heeft gepost, door Coca-Cola en het “Eindbaas” team van Kalvijn geselecteerd word om te worden verwerkt, gemixt met inzendingen van andere deelnemers en gerepost op dezelfde kanalen alsook www.Fanta.nl en eventueel op televisie. Het feit dat Coca-Cola een inzending repost op sociale kanalen en/of www.Fanta.nl betekent niet dat de deelnemer een prijs of geld zou krijgen.

 

21.   Coca-Cola behoudt zich het recht voor de inzending aan te passen om te voldoen aan de technische vereisten, bepaald door de plaatsing op Internet.

 

22.   De deelnemer aan onderhavige actie doet ten voordele van The Coca-Cola Company, zijn filialen, afdelingen en botteling afdelingen, zijn opvolgers en rechthebbenden, alsook degenen die handelen met hun toestemming (hieronder de licentie houdende partijen genoemd), definitief, zonder verhaal en zonder schadevergoeding afstand van alle niet-exclusieve rechten om zijn inzendingen volledig of gedeeltelijk te gebruiken, herwerken, reproduceren, weer te geven of te verspreiden, als dusdanig of in het kader van afgeleide werken op Instagram, Snapchat, WhatsApp of e-mail , Fanta.nl en eventueel op televisie, in de mate van het nodige voor de organisatie van de actie, met name de verspreiding en de weergave van de inzending op www.Fanta.nl, Instagram, Snapchat, WhatsApp of e-mail. De deelnemer aanvaardt dat Coca-Cola hem/haar via Instagram, Snapchat, WhatsApp of e-mail eventueel contacteert met het oog op met ander gebruik of weergaven die hierin voorzien zijn toe te stemmen. Echter blijft de deelnemer vrij om daar niet op te antwoorden of daar niet mee door te gaan.

 

23.   De deelnemer garandeert Coca-Cola dat hij de enige houder is van rechten waarvan hij op grond van onderhavige Actievoorwaarden afstand doet en dat de eventuele rechten van derden aan hem zijn afgestaan. Zo garandeert de deelnemer dat hij alle nodige machtigingen heeft verkregen voor de reproductie en weergave van elementen die beschermd zijn:

-          door intellectuele eigendomsrechten voor de inzendingen die u deelt, en met name de merken, muziekopnames, teksten, plaatsen of elementen beschermd door auteurs- of naburige rechten;

-          door persoonlijkheidsrechten, zoals de afbeelding of de naam/voornaam van de weergegeven natuurlijke personen.

 

Bij niet-naleving van deze garantie moet de deelnemer Coca-Cola vergoeden voor de schade die door het bedrijf wordt geleden.

 

 

24.   De deelnemer garandeert aan Coca-Cola of aan derden alle rechten die voortkomen uit de onderhavige verbintenissen.

 

25.   Coca-Cola Nederland bv, Watermanweg 20, 3067 GG Rotterdam zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (zie Coca-Cola Privacy Beleid). De gegevens van de deelnemer worden verwerkt en behouden voor de doeleinden van de actie tenzij de deelnemer voor marketing communicatie heeft geopteerd. De deelnemer heeft inzagerecht in zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te verbeteren of te schrappen per e-mail naar cocacolanl@coca-cola.com.

 

26.   Die Actievoorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of die er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Rotterdam worden gebracht.