FÏNLEY SITE ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit FÏNLEY digitale platform van waaruit u deze algemene voorwaarden inziet, is gecreëerd en wordt onderhouden door The Coca-Cola Company of haar gelieerde entiteiten, en deze Nederlandse versie wordt beheerd door Coca-Cola Nederland bv, Watermanweg 20, 3067 GG Rotterdam ( hieronder genoemd als "Coca-Cola,” “wij,” en “ons”).

De verantwoordelijke uitgever van deze website is dhr. Richard Schlasberg, die handelt als Country Director van Nederland.

Contact info:

FÏNLEY Nederland

Klantendienst

Watermanweg 20, 3067 GG Rotterdam

Email : cocacolanl@coca-cola.com

In deze Algemene voorwaarden betekent "gelieerde entiteiten" alle directe of indirecte moederbedrijven, dochterondernemingen, sponsors of gelieerde bedrijven van The Coca-Cola Company, inclusief alle bottelaars van The Coca-Cola Company.

Als u naar FÏNLEY digitale platform gaat, bevestigt u dat u het Privacybeleid gelezen hebt en dat u akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden, alle geldende wetten en andere richtlijnen en voorwaarden die vermeld worden binnen het FÏNLEY digitale platform. Waar wordt verwezen naar dit FÏNLEY digitale platform, omvat dit toegang via het gebruik van de website, Facebook of mobiele apps.

Dit FÏNLEY digitale platform is bedoeld voor leeftijden van 14 jaar en ouder. Je hebt de toestemming van je ouders nodig als je onder de 16 bent. Wij behouden ons het recht om op elk gewenst moment bewijs van toestemming van ouders te vragen. Voor bepaalde aspecten, functies of inhoud van het FÏNLEY digitale platform kan echter een leeftijdsbeperking gelden, al naargelang ze geschikt zijn voor bepaalde leeftijden of al naargelang wat wettelijk is toegestaan. Indien leeftijdsbeperkingen van toepassing zijn, zal dat duidelijk op het FÏNLEY digitale platform aangeduid worden en kunt u vooraf gevraagd worden om uw leeftijd te bevestigen.

Gegevensbescherming

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van gegevens. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens verzamelen (bijvoorbeeld uw naam, adres of e-mailadres) kunnen die worden gebruikt om:

· Onze producten en diensten te verbeteren;

· Contact met u op te nemen (als u daarvoor toestemming hebt gegeven).

· U relevante en aantrekkelijke inhoud binnen het FÏNLEY digitale platform te bieden op Facebook, via de mobiele app en op andere relevante platforms.

Indien u voorheen toestemming hebt gegeven voor marketingboodschappen binnen Facebook of de mobiele app, of andere platforms, en u wilt deze berichten niet langer meer ontvangen, kunt u dit aangeven aan de Klantenservice via de onderstaande gegevens.

Persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u per e-mail of op een andere manier naar de Facebook-app of mobiele app verzendt, zullen door ons worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid op deze website. Alle overige communicatie of materialen die u naar de website, Facebook en/of de mobiele app verzendt, zoals vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, worden behandeld als niet-vertrouwelijke en niet-oorspronkelijke informatie en mogen door ons worden gebruikt voor alle doeleinden.

Wijzigingen aan de voorwaarden

Dit FÏNLEY digitale platform behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen aan de algemene voorwaarden. Mochten er dergelijke wijzigingen worden gemaakt, dan zullen wij trachten u hierover 30 dagen van tevoren in te lichten, of in ieder geval zo snel we redelijkerwijs kunnen. U erkent en gaat ermee akkoord dat voor de voortzetting van uw toegang tot, en het gebruik van, het FÏNLEY digitale platform uw acceptatie van dergelijke veranderingen nodig is.

Format van dit FÏNLEY digitale platform

Wij streven er voortdurend naar het FÏNLEY digitale platform te verbeteren om gebruikers de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. U bent ervan op de hoogte dat de vormgeving en uitstraling van het FÏNLEY digitale platform, inclusief de content, van tijd tot tijd zonder voorafgaand bericht kunnen veranderen.

Auteursrechtbeleid

Afbeeldingen van mensen of plaatsen en andere inhoud die zijn weergegeven in dit FÏNLEY digitale platform zijn ofwel eigendom van, of worden gebruikt met toestemming van FÏNLEY,Inc. U kunt ervan uitgaan dat auteursrechten van toepassing zijn op alle onderdelen die u ziet of leest op de applicatie van het FÏNLEY digitale platform binnen de website, Facebook en de mobiele app. Het is toegestaan om de afbeeldingen en inhoud te bekijken en te gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden in het kader van uw gebruik van dit FÏNLEY digitale platform. Andersoortig gebruik van deze afbeeldingen en inhoud door u of elke persoon die door u is gemachtigd is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze algemene voorwaarden of door uitdrukkelijke toestemming die elders in dit FÏNLEY digitale platform is gegeven.

Elk onbevoegd gebruik van de afbeeldingen kan leiden tot een overtreding van de wetgeving aangaande auteursrecht, handelsmerken, privacy en publiciteit, en communicatieregelgeving en statuten.

Wij zijn niet verantwoordelijk als de materialen, die u op dit FÏNLEY digitale platform plaatst, inbreuk maken op de rechten van derden.

U mag geen geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken gebruiken op dit FÏNLEY digitale platform zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar van het handelsmerk.

HOUD ER REKENING MEE DAT NIET-TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIGE INHOUD OP DE SITE (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT SOFTWARE DIE BESCHIKBAAR GESTELD WORDT VIA DE SITE) IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN KAN RESULTEREN IN SCHADEVERGOEDING EN ANDERE BURGERLIJKE EN STRAFRECHTELIJKE STRAFFEN, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT STRAFFEN VOOR OVERTREDING VAN AUTEURSRECHTEN.

Content die u met ons deelt

Wij kunnen features op dit FÏNLEY digitale platform aanbieden die u in staat stellen uw content met ons en andere gebruikers van de site te delen. Houd er rekening mee dat als u inhoud deelt via de website, deze openbaar toegankelijk kan worden. U geeft Coca-Cola Inc, FÏNLEY, en zijn partnerentiteiten het wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, oneindige en onherroepelijke recht en de licentie om het volgende te doen, zonder dat wij u daarvoor moeten vergoeden: (a) deze inhoud publiekelijk of anderszins gebruiken, reproduceren, verspreiden, aanpassen (inclusief, zonder beperking, het bewerken, wijzigen, vertalen en aanpassen van het formaat), afleiden, doorsturen, weergeven en uitvoeren, in nu bekende of later ontwikkelde media, voor bedrijfsdoeleinden van Coca-Cola, FÏNLEY, Inc en/of hun gelieerde entiteiten en (b) de benoemde rechten in sublicentie geven in meerdere lagen tot het maximale bereik dat in de toepasselijke wetgeving is toegestaan. De voorgaande licenties blijven gelden, zelfs als u de website niet meer gebruikt, zoals hieronder wordt beschreven. Voor alle inhoud die u via de website deelt, verklaart en garandeert u dat u alle rechten bezit die vereist zijn om deze licenties te verlenen en dat deze inhoud en uw levering of creatie hiervan via de website in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften en dat hij geen inbreuk vormt op het auteursrecht, het handelsmerk, het handelsgeheim, de privacy of andere intellectuele eigendoms- of andere rechten van een derde en dat hij vrij is van virussen of andere malware. U doet bovendien, voor zover dit toegestaan is door de wet, afstand van alle ‘morele rechten’ of andere rechten op de toekenning van auteurschap of integriteit van materiaal voor elk stuk gebruikersinhoud dat u indient. Wij vragen niet om inhoud met ideeën of suggesties in verband met de website, onze handelsactiviteiten of de handelsactiviteiten van onze gelieerde entiteiten in te dienen en moedigen dat ook niet aan. Als u ons ideeën of suggesties opstuurt, ongeacht het thema, hebben wij noch onze gelieerde entiteiten enige verplichting ten opzichte van die ideeën of suggesties en kunnen wij ze voor om het even welk doeleinde gebruiken.

Gedragsregels

Door gebruik te maken van het FÏNLEY digitale platform en/of het delen van content met ons, is het niet toegestaan om het volgende te plaatsen of over te dragen:

1. illegaal, bedreigend, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, bedrieglijk, frauduleus, onrechtmatig, pornografisch, opruiend of smadelijk materiaal of materiaal dat gedrag inhoudt of stimuleert dat beschouwd kan worden als een strafbaar feit, aanleiding kan geven tot burgerrechtelijke aansprakelijkheid of op een andere wijze een wet overtreedt.

2. virussen, wormen, Trojaanse paarden, Easter eggs, tijdbommen, spyware of andere computercodes, documenten of programma's die schadelijk of invasief zijn of bedoeld zijn om de werking van enige hardware, software of enig apparaat te schaden of te kapen, of om het gebruik ervan te controleren;

3. ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", "kettingbrieven", piramidespellen" of beleggingsopportuniteiten of andere verzoeken; en

4. Alle belangrijke niet-openbare informatie over een bedrijf zonder de gepaste toestemming om dit te doen.

Bovendien mag u niet:

1. Het FÏNLEY digitale platform gebruiken voor bedrieglijke of onwettige doeleinden;

2. de werking van het FÏNLEY digitale platform belemmeren of verstoren of de servers of netwerken die gebruikt worden om het FÏNLEY digitale platform beschikbaar te stellen; of vereisten, procedures, beleidslijnen of voorschriften van dergelijke netwerken overtreden;

3. het FÏNLEY digitale platform bezoeken of gebruiken via een technologie of manier die niet uitdrukkelijk door ons is aangewezen (waaronder, tenzij uitdrukkelijk door ons aangewezen, televisiesettopboxen, televisiespelconsoles, digitale videorecorders of -spelers of videoschermen die verpakt en op de markt gebracht zijn als televisiesets);

4. anderen beperken of verhinderen om het FÏNLEY digitale platform te gebruiken (bijvoorbeeld door een deel van het FÏNLEY digitale platform te hacken of te beschadigen);

5. tenzij uitdrukkelijk wettelijk toegestaan, een deel van het FÏNLEY digitale platform wijzigen, aanpassen, vertalen, reverse engineeren, decompileren of uit elkaar halen;

6. een kennisgeving over auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten of materialen die afkomstig zijn van het FÏNLEY digitale platform verwijderen;

7. een deel van het FÏNLEY digitale platform zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring ergens in plaatsen of spiegelen;

8. 8. een gegevensbank creëren door systematisch alle of bepaalde inhoud van het FÏNLEY digitale platform te downloaden of te bewaren;

9. een robot, spin, applicatie voor zoekopdrachten/opvraging of ander handmatig of automatisch apparaat gebruiken om de navigatiestructuur of presentatie van het FÏNLEY digitale platform op te vragen, te indexeren, te "schrapen", te dataminen of op welke manier ook te reproduceren of te omzeilen, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Wij zullen volledig meewerken met rechtshandhavingsautoriteiten of verzoeken van de rechtbank aan ons om de identiteit van iedereen die dergelijke informatie of materialen plaatst, bekend te maken en behoudt zich het recht voor dergelijk materiaal op elk gewenst moment te verwijderen van dit FÏNLEY digitale platform.

Wij behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken berichten of verklaringen te verwijderen of links te annuleren.

Links van dit FÏNLEY digitale platform

Dit FÏNLEY digitale platform kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door ons. Wij hebben geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid, veiligheid en de praktijken van websites van derden.

Inhoud kan worden gehost op YouTube of andere sociale media. Degenen die hun eigen algemene voorwaarden en privacybeleid hebben die niet horen bij de voorwaarden op dit FÏNLEY digitale platform. Wij hebben geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid, de beveiliging en de praktijken van YouTube of andere sociale media.

Aansprakelijkheid

Uw gebruik en browsen van dit FÏNLEY digitale platform is op eigen risico. Hoewel wij ernaar streven correcte en bijgewerkte gegevens op te nemen in dit FÏNLEY digitale platform -applicatie op Facebook en binnen de website en mobiele applicatie, en streeft naar het bieden van betrouwbare toegang, zijn wij niet verantwoordelijk voor de toegang tot dit FÏNLEY digitale platform en de nauwkeurigheid daarvan. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor fouten of omissies in de inhoud van dit FÏNLEY digitale platform of problemen met de toegang daartoe. Voor zover toegestaan door de geldende wet, wijzen wij garanties af, uitdrukkelijk of impliciet, ten aanzien van de nauwkeurigheid van de informatie aanwezig in de content op dit FÏNLEY digitale platform en accepteren geen aansprakelijkheid voor:

1. verlies of schade als gevolg van problemen met de toegang.

2. verlies of schade als gevolg van het gebruik van de informatie in materiaal op deze website.

op voorwaarde dat wij op geen enkele manier onze aansprakelijkheid bij wet beperken voor de dood of verwondingen veroorzaakt door onze nalatigheid.

Schadeloosstelling

U bent hoofdverantwoordelijk voor elke niet-nakoming van uw verplichtingen uit de Algemene voorwaarden en voor de gevolgen van dergelijke schendingen. U erkent dat Coca-Cola of FÏNLEY, of hun gelieerde entiteiten het recht heeft om schadeloosstelling van u te vragen voor het verlies van welke partij ook voortvloeiend uit (a) uw gebruik van of activiteiten met betrekking tot dit FÏNLEY digitale platform; (b) schending van deze voorwaarden door u of via uw account of (c) aantijgingen dat gebruikerscontent die u beschikbaar heeft gesteld of via dit FÏNLEY digitale platform heeft gecreëerd op een of andere manier inbreuk maakt op het copyright, handelsmerk, handelsgeheim, privacy of ander intellectueel eigendom of andere rechten van derden.

Het beëindigen van uw relatie met dit FÏNLEY digitale platform

Indien u voorheen toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van marketingboodschappen van dit FÏNLEY digitale platform en u wilt deze berichten niet langer meer ontvangen, kunt u dit aangeven aan de Klantenservice via de onderstaande gegevens.

Consumenten dienen zich ervan bewust te zijn dat afzien van de ontvangst van marketingboodschappen er toe leidt dat dit FÏNLEY digitale platform uw persoonsgegevens achterhoudt tot nadere berichtgeving. Als u wilt dat uw persoonsgegevens definitief verwijderd worden, moet u contact opnemen met de Klantenservice via:

Coca-Cola Nederland bv: Watermanweg 20, 3067 GG Rotterdam of via email naar <TO BE DECIDED>

Als u van mening bent dat de informatie die wij over u heeft opgeslagen niet klopt of onvolledig is, kunt u deze gegevens op elk gewenst moment aanpassen door contact op te nemen met ons op het bovenstaande adres of via het bovenstaande telefoonnummer.

Wij behouden zich het recht voor uw toegang tot dit FÏNLEY digitale platform te beëindigen als u niet voldoet aan deze Algemene voorwaarden of wanneer u inbreuk maakt op onze rechten of een derde partij via de inhoud op dit FÏNLEY digitale platform.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht, zonder verwijzing naar de keuze van wettelijke bepalingen. U stemt in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Rotterdam.

Prijstrekkingen en wedstrijden

Als u de mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen aan prijstrekkingen of wedstrijden, bent u verplicht om afzonderlijke algemene voorwaarden te accepteren die zijn gerelateerd aan de specifieke prijstrekking of wedstrijd.

 

Site ©2017 The Coca-Cola Company. Alle rechten voorbehouden. FÏNLEY® is een gedeponeerd merk van The Coca-Cola Company.