Officieel reglement van de promotionele acties “Coca-Cola Give Away”

Algemene clausules

 

 

1) De acties "Coca-Cola Give Away” worden georganiseerd door Coca-Cola Services N.V. en gecoördineerd door Coca-Cola Nederland B.V., Marten Meesweg 25, 3068 AV Rotterdam (hierna "Coca-Cola” genoemd). Aan deze acties kan iedereen deelnemen die woonachtig is in Nederland met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van Coca-Cola Nederland, Coca-Cola European Partners Nederland, of van een van de ondernemingen die banden heeft met de vermelde bedrijven, van één van hun marketingbureaus of partners van de promotie, alsook hun familieleden.

2) De leeftijd voor deelname verschilt naargelang van de actie, de periode en de communicatie.

3) Dit reglement is van toepassing op de wedstrijden zonder aankoopverplichting.

4) Het is niet mogelijk deel te nemen aan deze acties op een andere manier dan degene die wordt omschreven in onderhavig reglement.

5) Een onafhankelijke jury die de winnaars zal aanduiden, bestaat onder andere uit personeelsleden van Coca-Cola, onder toezicht van mr. Indekeu. De jury zal haar beslissingen in geen geval moeten rechtvaardigen. Deze zijn onherroepelijk.

6) Onder de term “deelnemer” wordt verstaan, elke natuurlijke persoon die in Nederland woonachtig is. De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om een bewijs te leveren van hun identiteit en geboortedatum, zodanig dat de organisator eventueel misbruik kan nagaan en bestraffen.

7) Deelnemers die geen volledig profiel hebben, namelijk die hun naam, voornaam, geboortedatum, adres en hun e-mailadres niet hebben doorgegeven, worden niet in aanmerking genomen in het kader van deze wedstrijden. De prijzen verschillen naargelang van de actie, de periode en de communicatie aangekondigd op Instagram of Facebook. De winnaars zullen persoonlijk op de hoogte gebracht worden. Er wordt maximum één prijs per persoon en per fysiek adres verstuurd voor de hele duur.

8) Deze acties staan onder controle van Meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1190 Brussel, Brugmanlaan 69; die toezicht zal houden op de volledige operatie. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en er kan geen bezwaar tegen worden aangetekend. Deelname aan de onderhavige acties houdt de volledige aanvaarding in van het onderhavige reglement, met inbegrip van latere beslissingen die de organisatoren eventueel verplicht zijn te nemen in het geval van overmacht om het goede verloop ervan te garanderen. Om de verdeling van de prijzen te garanderen, behoudt Coca-Cola zich het recht voor om het mechanisme van deze actie gedurende de promotieperiode aan te passen.

9) Coca-Cola Services N.V., Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel alsook Coca-Cola Nederland B.V., Marten Meesweg 25, 3068 AV Rotterdam, zijn de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die in het kader van die actie worden verzameld en verwerkt. De persoonsgegevens worden verwerkt conform de toepasselijk wetgevingen en onze Privacybeleid teneinde de promotionele actie uit te voeren. De deelnemer heeft inzagerecht in zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te verbeteren of te schrappen door te mailen naar cocacolanl@coca-cola.com. De gewonnen prijzen zijn strikt persoonlijk en zijn niet overdraagbaar aan derden. De prijzen kunnen niet ingeruild worden, noch omgezet worden in contant geld.

10) Coca-Cola kan de deelname van één of meerdere deelnemers opschorten of annuleren in gevallen van verdacht gedrag, waarbij dit verdachte gedrag kan zijn (zonder dat de volgende opsomming een beperking inhoudt): het opzetten van een geautomatiseerd antwoordensysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende informatica-systemen op basis van dezelfde identificatie, dat wil zeggen op basis van hetzelfde geregistreerde profiel in de database met de inschrijvingsgegevens van de site, een ongewoon winritme, een poging om toegang te krijgen tot de servers van het organiserende bedrijf, verveelvoudiging van accounts.

11) In het geval dat één van de bepalingen van het onderhavige reglement niet zou nageleefd worden, in het geval van een poging tot fraude of tot vals spelen, zal de prijs die normaal gezien op basis van dit reglement zou worden toegekend, opnieuw in het spel worden gebracht en zal de winnaar geen enkel recht meer hebben op welke prijs dan ook, van welke aard dan ook. De organisatoren behouden zich overigens het recht voor om elke deelnemer die vals gespeeld heeft, die fraude gepleegd heeft, of die het onderhavige reglement heeft trachten te omzeilen, uit te sluiten.

12) Coca-Cola kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

- Ongevallen, late leveringen, welke kosten of schade dan ook, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, naar aanleiding van deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs, en dit in welke vorm dan ook. 

- Een verkeerde programmering of eender welke vorm van storing van de internetverbinding.

- Drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen. Deze bepaling is niet van kracht in het geval van een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, van hun vertegenwoordigers of mandatarissen.

- Annulering van evenementen.

13) Aangezien de bepaling van de winnaars uitsluitend gebeurt op basis van een informaticaprocedé, kan Coca-Cola niet verantwoordelijk worden gehouden voor een eventuele fout van de informaticanetwerken, verlies, vertragingen, of technische gebreken die veroorzaakt worden door het Internet of de technische dienstenleveranciers die tussenbeide komen bij het verzenden van de gegevens en bij het hosten van de website. Het gebruik van foto’s en slogans gebeurt uitsluitend in het kader van deze wedstrijden. Ze zullen niet worden bewaard, noch aan derden worden gegeven, noch worden gebruikt voor andere acties.

14) De winnaars verklaren bereid te zijn mee te werken aan de reclamecampagnes en de promoties waarmee de toewijzing en de uitreiking van deze prijs gepaard zullen gaan. Hij aanvaardt dat zijn foto kan worden gebruikt voor alle publicitaire en promotionele doeleinden van en voor Coca-Cola ongeacht het medium en zonder enige vergoeding. Dit reglement is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Nederlands recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Rotterdam worden gebracht.

1. De actie "Ziggo Dome Holland zingt Hazes" is geldig van 10-03-2020 t/m 12-03-2020.

2. Deelnemer moet minimaal 14 jaar zijn

3. Deelnemer gaat ermee akkoord zijn of haar e-mail adres op te geven ten behoeve van deze actie.

4. De prijzenreeks bestaat uit 5 prijzen in totaal. Elke prijs bestaat uit ten minste 2 toegangskaarten voor het concert Holland Zingt Hazes in de Ziggo Dome te Amsterdam op 14 maart 2020.

5. Om deel te nemen aan de winactie moet de deelnemer het juiste antwoord op de vraag uit de betreffende Instagram story via een Direct Message doorsturen.

6. Deelnemers zullen random worden geselecteerd.

7. Om de prijs in ontvangst te kunnen nemen dient de deelnemers binnen 24 uur te reageren op bericht van Coca-Cola, tot uiterlijk 13-03-2020.

8. De winnaars zullen worden geselecteerd door een onafhankelijke jury zoals beschreven in artikel 5 op basis van correctheid.