ACTIEVOORWAARDEN VAN COCA-COLA

“StoryChoir” 2018

 

 

1. De actie “StoryChoir’ is een wedstrijd zonder aankoopverplichting die wordt georganiseerd door Coca-Cola Services N.V. en gecoördineerd door Coca-Cola Nederland BV, Marten Meesweg 25-H, 3068 AV Rotterdam (verder Coca-Cola’ genoemd). Deze actie staat open voor personen die in Nederland wonen, en die de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt, met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van Coca-Cola Nederland bv, Coca-Cola European Partners Nederland bvba, van de Coca-Cola Services NV., of van een van de ondernemingen die banden heeft met de vermelde bedrijven, van één van hun marketingbureaus of partners van de promotie, alsook hun familieleden.

 

2. Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting heeft als thema “zing mee in het grootste Instagram kerstkoor”. De campagne loopt van 7 december t/m 24 december 2018. De actie bestaat uit: 

 • Het delen van een eigen gemaakte video met Coca-Cola via Instagram (https://www.instagram.com/cocacola_nl/). Coca-Cola gebruikt een stuk uit deze video om zo een opeenvolging van perfect aansluitende stories te maken die samen het StoryChoir vormen
 • De eigen gemaakte video kan gedeeld worden met Coca-Cola Nederland via Instagram middels (1) het taggen van Coca-Cola in een eigen story of (2) door de video via DM naar Coca-Cola Nederland te sturen. 

 

3. Door zijn/haar video te sturen naar Coca-Cola Nederland op Instagram via bovengenoemde manieren, erkent de deelnemer dat hij deze Actievoorwaarden heeft gelezen en aanvaard met inbegrip van latere beslissingen die de organisatoren eventueel verplicht zijn te nemen in het gebal van overmacht om het goede verloop van de actie te garanderen. Coca-Cola behoudt zich het recht voor om het mechanisme van deze actie gedurende de promotieperiode aan te passen

 

4. De deelnemer aanvaardt dat de inzendingen die hij/zij met Coca-Cola deelt via Instagram (https://www.instagram.com/cocacola_nl/) middels DM of door Coca-Cola te taggen in een eigen story, door Coca-Cola geselecteerd kan worden om gebruikt te worden in het StoryChoir op het Instagram kanaal van Coca-Cola, alsook op www.cocacola.nl, op de Facebookpagina en Snapchat kanalen van Coca-Cola Nederland. Het feit dat Coca-Cola een inzending repost op Instagram, Facebook, Snapchat, of Twitter en/of www.cocacola.nl betekent niet dat de deelnemer een prijs zou krijgen.

 

5. Door het inzenden van zijn/haar video maakt de deelnemer kans op een plek in het Story Choir wat tijdens de opname van de All You Need Is Love kerstspecial het ‘Holidays are Coming’ ten gehore zal brengen.

 

6. De campagne verloopt in 3 fasen:

 • De eerste fase loopt van 9 december tot en met 16 december 2018 – dit is de kick-off fase. In deze fase zal Coca-Cola actief oproepen tot het inzenden van de video’s voor het story choir.
 • De tweede fase loopt van 17 december tot en met 23 december – in deze fase zal Coca-Cola het story choir op haar Instagram Stories plaatsen. 
 • De derde en laatste fase loopt van 24 tot en met 26 december. In deze fase zal Coca-Cola de highlights van de hele campagne tonen. 

 

7. Het is niet mogelijk om op een andere wijze aan deze wedstrijd deel te nemen dan degene die in onderhavig reglement wordt beschreven.

 

8. De deelnemer is verplicht om zijn/haar eigen gemaakte video te delen met Coca-Cola Nederland via Instagram, opdat de deelname aan de activatie rechtsgeldig zou zijn.

 

9. De deelnemer mag zo vaak een eigen video insturen als hij/zij wil. Coca-Cola behoudt zich het recht voor slechts 1 video te selecteren.

 

10. Coca-Cola behoudt zich het recht voor de ingezonden video’s niet te selecteren voor het storychoir op basis van kwaliteit van de ingezonden video, hoeveelheid inzendingen en/of kwaliteit van de zang.

 

11. In de eerste en tweede fase kunnen beste inzendingen benaderd worden om deel te nemen aan het koor wat tijdens de opnamen van de kerstspecial voor All You Need is Love op 20 december 2018 het nummer ‘Holidays are coming’ ten gehore zal brengen.  Deze beoordeling zal door een onafhankelijke jury worden gedaan. Deze wordt gesuperviseerd door Meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1190 Brussel, Brugmannlaan 69. De jury moet in geen enkel geval zijn beslissing rechtvaardigen. Zijn beslissing is onherroepelijk.

Bij de keuze van het winnende Inzending houdt de jury rekening met de volgende criteria:

 • Zangkwaliteit 
 • Spontaniteit 

 

12. De deelnemers die geselecteerd worden om in het kerstkoor wat tijdens de opname van de kerstspecial van All You Need Is Love deel te nemen, dienen op 20 december de gehele dag beschikbaar te zijn voor de opnames. De details, inclusief eventueel aanvullende voorwaarden vanuit All You Need Is Love / Talpa zullen met de deelnemers worden gedeeld nadat ze geselecteerd zijn.

 

13. Coca-Cola kan de deelname van één of meerdere deelnemers opschorten of annuleren in gevallen van verdacht gedrag, waarbij dit verdachte gedrag kan zijn (zonder dat de volgende opsomming een beperking inhoud): het opzetten van een geautomatiseerd antwoordensysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende informaticasystemen op basis van dezelfde identificatie, dat wil zeggen op basis van hetzelfde geregistreerde profiel in de database met de inschrijvingsgegevens van de site, een ongewoon winritme, een poging om toegang te krijgen tot de servers van het organiserende bedrijf, verveelvoudiging van accounts…

 

14. In het geval dat één van de bepalingen van de onderhavige Actievoorwaarden niet zou nageleefd worden, in het geval van een poging tot fraude of tot vals spelen, zal de prijs die normaal gezien op basis van deze Actievoorwaarden zou worden toegekend, opnieuw in het spel worden gebracht en zal de winnaar geen enkel recht meer hebben op welke prijs dan ook, van welke aard dan ook. De organisatoren behouden zich overigens het recht voor om elke deelnemer die vals gespeeld heeft, die fraude gepleegd heeft, of die de onderhavige Actievoorwaarden heeft trachten te omzeilen, uit te sluiten.

 

15. Coca-Cola kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, ten gevolge van de deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit onder welke vorm dan ook. 
 • een verkeerde programmering of elke vorm van storing op de internetaansluiting; 
 • drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen. 
 • het verhinderd zijn van de winnaar(s) om welke reden dan ook om het verblijf op de door de organisator bepaalde datum; 
 • elk geval van overmacht waardoor de winnaars geen gebruik kunnen maken van de prijs, of het nu gaat om transport, het verloop van het evenement of eender welke andere gebeurtenis;
 • de annulering of de wijziging van de datum of de plaats of de bijkomende omstandigheden verbonden aan de prijs of het evenement waaruit de prijs bestaat door een beslissing buiten de wil van Coca-Cola, of het nu gaat om een beslissing van de organisatoren van de prijs, van de autoriteiten of van de winnaar zelf. 

 

16. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van de netwerken, verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die betrokken zijn bij de verzending van de video’s en de hosting van de website.

 

17. De deelnemer aanvaardt dat zijn/haar video kan worden gebruikt voor alle publicitaire en promotionele doeleinden van en voor Coca-Cola zoals hier beschreven, en dat op eender welke drager en zonder enige vergoeding.

 

18. Klachten met betrekking tot de promotie kunnen schriftelijk gericht worden aan de Consumentendienst van Coca-Cola Nederland, Marten Meesweg 25-H, 3068AV Rotterdam. Coca-Cola zal telefonisch contact opnemen met de betrokken persoon in de loop van de drie weken na ontvangst van de schriftelijke klacht.

 

 

Specifieke voorwaarden voor de Inzendingen

 

19. Inzendingen moeten in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving en die Actievoorwaarden. Indien dat niet het geval is, wordt de deelname ongeldig.

 

20. Door het maken en het posten van zijn/haar Inzending engageert de deelnemer zich om de goede zeden, openbare orde, respect voor de rechten van derden alsook de codes voor goede praktijken van Coca-Cola na te leven. Alle beelden die buiten dit kader vallen worden niet weerhouden. De Inzendingen mogen in het bijzonder (en zonder dat deze lijst volledig is):

 • niet van beledigende, lasterlijke, racistische, xenofobe, revisionistische aard zijn of andermans eer of reputatie aantasten, 
 • niet aansporen tot discriminatie of haat jegens personen of groepen van personen op grond van hun herkomst of uiterlijk of het al dan niet behoren tot een specifieke volksgroep, land, ras of godsdienst, 
 • geen personen of groepen van personen bedreigen, 
 • niet van pornografische of pedofiele aard zijn, 
 • niet aansporen tot een misdrijf, misdaad of terrorisme of mogen geen verdediging van oorlogsmisdaden of misdaden tegen de mensheid inhoud, 
 • niet tot zelfmoord aansporen, 
 • niet van politieke aard zijn, 
 • niet aansporen tot het verwerven van illegaal verkregen goederen of namaakgoederen van welke aard dan ook, 
 • geen naam, adres, telefoon of e-mailadres vermelden, 
 • geen schade toebrengen aan beschermde merken of logo's, het auteursrecht en recht op afbeelding van personen (en mogen geen namen van merken of beelden of namen van personen, of door de rechten voor intellectuele eigendom beschermde elementen tonen),
 • de activiteiten, producten of concurrenten van The Coca-Cola Company geen schade toebrengen.

 

21. De deelnemer verwezenlijkt de inzending op eigen verantwoordelijkheid. Hij/zij beslist de inzending publiek te tonen op zijn/haar eigen risico. Hij/zij vrijwaart Coca-Cola en diens dienstverleners en partners voor elk verhaal, elke eis of actie betreffende de publicatie.

 

22. De deelnemer aanvaardt dat de inzending die hij/zij op Instagram met Coca-Cola deelt via DM of door Coca-Cola Nederland te taggen, door Coca-Cola geselecteerd wordt om te worden verwerkt, gemixt met inzendingen van andere deelnemers en gerepost op dezelfde kanalen als ook www.cocacola.nl, de Coca-Cola Facebookpagina, Snapchat Account of email. Het feit dat Coca-Cola een inzending repost op sociale kanalen en/of www.cocacola.nl betekent niet dat de deelnemer een prijs of geld zou krijgen.

 

23. Coca-Cola behoudt zich het recht voor de inzending aan te passen om te voldoen aan de technische vereisten, bepaald door de plaatsing op Internet.

 

24. De deelnemer aan onderhavige actie doet ten voordele van The Coca-Cola Company, zijn filialen, afdelingen en botteling afdelingen, zijn opvolgers en rechthebbenden, alsook degenen die handelen met hun toestemming (hieronder de licentie houdende partijen genoemd), definitief, zonder verhaal en zonder schadevergoeding afstand van alle niet-exclusieve rechten om zijn inzendingen volledig of gedeeltelijk te gebruiken, herwerken, reproduceren, weer te geven of te verspreiden, als dusdanig of in het kader van afgeleide werken op Instagram, Snapchat, WhatsApp of e-mail , www.cocacola.nl en eventueel op televisie, in de mate van het nodige voor de organisatie van de actie, met name de verspreiding en de weergave van de inzending op www.cocacola.nl, Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp of e-mail. De deelnemer aanvaardt dat Coca-Cola hem/haar via Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp of e-mail eventueel contacteert met het oog op met ander gebruik of weergaven die hierin voorzien zijn toe te stemmen. Echter blijft de deelnemer vrij om daar niet op te antwoorden of daar niet mee door te gaan.

 

25. De deelnemer garandeert Coca-Cola dat hij de enige houder is van rechten waarvan hij op grond van onderhavige Actievoorwaarden afstand doet en dat de eventuele rechten van derden aan hem zijn afgestaan. Zo garandeert de deelnemer dat hij alle nodige machtigingen heeft verkregen voor de reproductie en weergave van elementen die beschermd zijn:

 • door intellectuele eigendomsrechten voor de inzendingen die u deelt, en met name de merken, muziekopnames, teksten, plaatsen of elementen beschermd door auteurs- of naburige rechten;
 • door persoonlijkheidsrechten, zoals de afbeelding of de naam/voornaam van de weergegeven natuurlijke personen.

Bij niet-naleving van deze garantie moet de deelnemer Coca-Cola vergoeden voor de schade die door het bedrijf wordt geleden.

 

26. De deelnemer garandeert aan Coca-Cola of aan derden alle rechten die voortkomen uit de onderhavige verbintenissen.

 

27. Coca-Cola Nederland bv, Marten Meesweg 25-H, 3068 AV Rotterdam is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die in het kader van die actie worden verzameld en verwerkt.  De persoonsgegevens worden verwerkt conform de toepasselijk wetgevingen en onze Privacy beleid teneinde de promotionele actie uit te voeren. De deelnemer heeft inzagerecht in zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te verbeteren of te schrappen door te mailen naar cocacolanl@coca-cola.com.

 

28. Die Actievoorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of die er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Rotterdam worden gebracht.