officiële voorwaarden van de promotiecampagne

Coca-Cola “Star Wars: The Last Jedi”

 

 

1.       De actie Coca-Cola “Star Wars: The Last Jedi” wordt georganiseerd door Coca-Cola Services NV en gecoördineerd door Coca-Cola Nederland BV, Watermanweg 20, 3067 GG Rotterdam (verder “Coca-Cola” genoemd). Deze actie is een kansspel zonder aankoop verplichting. Deze actie staat open voor personen van 18 jaar en ouder die in Nederland wonen, met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van Coca-Cola Nederland bv, Coca-Cola Enterprises Nederland bv, van Coca-Cola Services NV of van een van de ondernemingen die aan deze vennootschappen verbonden zijn, van een van hun reclameagentschappen en partners van deze promotie, alsook hun familieleden.

 

2.       Deze actie is een kansspel. Op deze actie is de Gedragscode voor Promotionele Kansspelen van toepassing.

 

3.       Dit kansspel is enkel geldig van 24 november 2017, 00h00 tot 31 december, 23h59.

 

4.       Het is niet mogelijk om deel te nemen aan deze actie op enige andere manier dan degene die wordt beschreven in onderhavig reglement. De deelname impliceert de volledige en complete aanvaarding van deze algemene voorwaarden alsook deze van Coca-Cola partners in deze actie.

 

Deelname

5.       Om op een geldige manier deel te nemen aan dit kansspel, moet de deelnemer surfen naar de website www.cocacola.nl/starwars en de beschreven procedure volgen:

a.       De deelnemer moet een geldig Coca-Cola-profiel aanmaken indien hij dit nog niet heeft ofwel zichzelf inloggen op zijn bestaand Coca-Cola-profiel.

b.       De deelnemer moet zijn deelname bevestigen door op de ‘deelnemen’ knop te klikken.

c.       De winnaar ontvangt een bevestiging van deelname.

 

6.       De deelnemer kan onbeperkt deelnemen aan deze actie, echter maximaal 1 maal per dag (24u). Meerdere deelnames vergroten de win kans.

 

7.       De promotie kan gevonden worden op de Coca-Cola zero sugar 250ml glazen flessen, afhankelijk van voorraad bij de retailers en in de bioscoop.

 

8.       De winnaars van het kansspel zullen aan het eind van de campagne worden geloot door een automatisch kansspelsysteem. De winnaars zullen gecontacteerd worden via het door hem/haar bij deelname opgegeven emailadres. De winnaar dient Coca-Cola informatie te verstrekken met betrekking tot naam, een geldig Nederlands woonadres, paspoort informatie en aanvullende contact informatie. Onjuiste informatie kan leiden tot uitsluiting van de prijs.

 

9.       De winnaars moeten hun volledige contactgegevens bevestigen (voornaam, naam, geboortedatum en adres), alsmede hun telefoonnummer en/of GSM. Geen enkele wijziging kan daarna nog gebeuren en zal beschouwd worden als een verwerping van de prijs.

 

9.       De deelnemers die geen volledig profiel hebben, namelijk die hun contactgegevens niet ingevuld hebben, zullen niet in aanmerking worden genomen in het kader van deze promotie.

 

De prijs

10.   In totaal zal in het kader van het kansspel 10 prijzen (met een waarde per prijs van € 110), tijdens de actieperiode en ongeacht het aantal deelnemers, worden uitgedeeld. De prijs is ofwel een bestuurbare Propel drone, ofwel een bestuurbare Sphero droid.

 

11.   De winnaars van de prijzen zullen per email en/of telefoon gecontacteerd worden. Indien de winnaar binnen de toegestane termijn niet ingaat op de vraag om zijn gegevens per mail te bevestigen en een kopie van zijn identiteitskaart te sturen, wordt de prijs aan iemand anders toegekend en verliest de winnaar elk recht op een compensatie onder welke vorm dan ook.

 

12.   De winnaars worden uitgeroepen tot winnaar na de definitieve controle van hun gegevens en hun leeftijd.

 

13.   De winnaars krijgen hun prijs aangetekend per post toegestuurd.

 

14.   Niets in deze prijs geeft geen enkel person de autorisatie om de naam, het merk, intellectueel eigendom, karakters en reputatie van de Walt Disney Company en zijn geaffilieerde bedrijven (gezamenlijk “Disney”) te gebruiken in samenhang met deze reis of welke andere promotie. Een geldige promotieovereenkomst met Disney is een vereiste voor het gebruik van deze prijs in associatie met de naam van Disney of met intellectueel eigendom van Disney.

 

15.   The Walt Disney Company, Lucasfilm Ltd. en elke moedermaatschappij, filialen en dochterondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor de promotie, administratie of uitvoering van het reispakket, de wedstrijd of kansspel.

 

 

Algemene voorwaarden

16.   Deelname aan deze actie leidt tot de volledige aanvaarding van deze voorwaarden, inclusief latere beslissingen die de organisatoren in het geval van overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen. Coca-Cola heeft het recht om het mechanisme van deze actie tijdens de actieperiode aan te passen.

 

17.   Deelname aan deze actie leidt tot de volledige aanvaarding van deze voorwaarden, inclusief latere beslissingen die de organisatoren in het geval van overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen. Coca-Cola heeft het recht om het mechanisme van deze actie tijdens de actieperiode aan te passen.

 

18.   De gegevens die verzameld worden bij het aanmaken van het profiel, het gebruik ervan en/of de deelname aan deze actie, worden beheerd en gecontroleerd door Coca-Cola Services nv, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel alsook Coca-Cola Nederland bv, Watermanweg 20, 3067 GG Rotterdam conform de Wet tot Bescherming van Persoonsgegevens (zie Coca-Cola Privacy Policy). De deelnemer heeft inzagerecht in zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te verbeteren of te schrappen door te schrijven naar Consumer Interaction Center, Postbus 8750, 3009 AT Rotterdam of per e-mail naar cocacolanl@coca-cola.com.

 

19.   De toegewezen prijzen zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen. De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld. Alle prijzen verkregen in strijd met deze voorwaarden kunnen worden geannuleerd.

 

20.   Coca-Cola kan de deelnames van een of meerdere deelnemer(s) opschorten en annuleren, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze die kan zijn, zonder dat dit limitatief is: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en van verschillende computerposten vanuit dezelfde persoon dat wil zeggen vanuit hetzelfde profiel geregistreerd in de inschrijfdatabase op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren, een vermenigvuldiging van accounts.

 

21.   De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 

-          ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, ten gevolge van de deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit onder welke vorm dan ook.

-          een verkeerde programmering of elke vorm van storing op de internetaansluiting;

-          drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.

-          elk geval van overmacht waardoor de winnaars geen gebruik kunnen maken van de prijs, of het nu gaat om transport, het verloop van het evenement of eender welke andere gebeurtenis;

-          de annulering of de wijziging van de datum of de plaats of de bijkomende omstandigheden verbonden aan de prijs of het evenement waaruit de prijs bestaat door een beslissing buiten de wil van Coca-Cola, of het nu gaat om een beslissing van de organisatoren van de prijs, van de autoriteiten of van de winnaar zelf.

 

       Deze clausule geldt niet bij een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of mandatarissen.

De winnaar en/of de persoon die de winnaar vergezelt is aansprakelijk voor enige schade, veroorzaakt door hem- of haarzelf, aan derden of aan de infrastructuur, en deze zijn niet gedekt door Coca-Cola.

 

22.   Aangezien de winnaars exclusief bepaald worden op basis van een informaticaprocedure, kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van de netwerken, verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die zorgen voor de overdracht van de gegevens en de hosting van de website.

 

23.   De winnaar verklaart bereid te zijn mee te werken aan de reclamecampagnes en de promoties waarmee de toewijzing en de uitreiking van deze prijs gepaard zullen gaan. Hij aanvaardt dat zijn foto kan worden gebruikt voor alle publicitaire en promotionele doeleinden van en voor Coca-Cola ongeacht het medium en zonder enige vergoeding.

 

24.   Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of die er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Rotterdam worden gebracht.