Officieel reglement van de promotiecampagne

Coca-Cola “Wedstrijd Nederland – Peru van 6 september 2018”

 

1.       De actie Coca-Cola “Wedstrijd Nederland – Peru van 6 september 2018” wordt georganiseerd door Coca-Cola Services NV en gecoördineerd door Coca-Cola Nederland BV, Watermanweg 20, 3067 GG Rotterdam (verder “Coca-Cola” genoemd). Deze actie is een wedstrijd zonder aankoopsverplicthing. Het staat open voor personen van 14 jaar en ouder (met verplichting voor minderjarigen om door hun ouders /legale voogd te worden vergezeld) die in Nederland wonen, met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van Coca-Cola Nederland bv, Coca-Cola Enterprises Nederland bv, van Coca-Cola Services NV of van een van de ondernemingen die aan deze vennootschappen verbonden zijn, van een van hun reclameagentschappen en partners van deze promotie, alsook hun familieleden.

 

2.       Deze wedstrijd loopt van 21 augustus 2018 18:30 tot 4 september 2018 00:01.

 

3.       Door deel te nemen aan die actie op de sociale netwerken erkent de deelnemer dat hij deze Actievoorwaarden heeft gelezen en aanvaard met inbegrip van latere beslissingen die de organisatoren eventueel verplicht zijn te nemen in het geval van overmacht om het goede verloop van de actie te garanderen. Coca-Cola behoudt zich het recht voor om het mechanisme van deze actie gedurende de promotieperiode aan te passen.

 

4.       Om deel te nemen aan deze wedstrijd, moet de deelnemer op www.facebook.com/cocacolanetherlands op de post rondom de KNVB actie, antwoord geven op de gestelde vraag door deze onder de post in te voeren.

 

5.       De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht van hun winst via een direct message. Hierin zullen zij gevraagd worden om een aantal persoonsgegevens ter verificatie bij de afhandeling van de prijs. 

 

6.       De deelnemer kan onbeperkt deelnemen aan deze actie, echter maximaal een maal tot winnaar worden bepaald.

 

7.       Coca-Cola kan de deelname van één of meerdere deelnemers opschorten of annuleren in gevallen van verdacht gedrag, waarbij dit verdachte gedrag kan zijn (zonder dat de volgende opsomming een beperking inhoud): het opzetten van een geautomatiseerd antwoordensysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende informaticasystemen op basis van dezelfde identificatie, dat wil zeggen op basis van hetzelfde geregistreerde profiel in de database met de inschrijvingsgegevens van de site, een ongewoon winritme, een poging om toegang te krijgen tot de servers van het organiserende bedrijf, verveelvoudiging van accounts…

 

8.       In het geval dat één van de bepalingen van de onderhavige Actievoorwaarden niet zou nageleefd worden, in het geval van een poging tot fraude of tot vals spelen, zal de prijs die normaal gezien op basis van deze Actievoorwaarden zou worden toegekend, opnieuw in het spel worden gebracht en zal de winnaar geen enkel recht meer hebben op welke prijs dan ook, van welke aard dan ook. De organisatoren behouden zich overigens het recht voor om elke deelnemer die vals gespeeld heeft, die fraude gepleegd heeft, of die de onderhavige Actievoorwaarden heeft trachten te omzeilen, uit te sluiten.

 

9.       De prijzen zullen tot en met 4 september te winnen zijn en kunnen door de deelnemers op de dag van de wedstrijd worden afgehaald in de Johan Cruijff Arena op vertoon van hun legitimatiebewijs.

 

10.   Onder deelnemer wordt in onderhavig reglement verstaan, elke persoon die minstens 14 jaar oud is en in Nederland woont. Minderjarigen die een ticket voor de match winnen moeten door hun ouders of legale voogd zullen worden vergezeld. De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn een bewijs van hun identiteit te leveren, zodat de organisator eventuele misbruiken kan nagaan en bestraffen. Er zullen geen prijzen worden verstuurd naar andere landen.

 

11.   De deelnemers die op verzoek hun gegevens niet delen, kunnen niet in aanmerking worden genomen in het kader van deze promotie.

 

12.   In totaal zal in het kader van deze promotie ongeacht het aantal deelnemers, maximaal 80 prijzen worden uitgedeeld: Tickets voor de wedstrijd Nederland – Peru in de Amsterdam Arena op 6 september voor 4 personen

 

13.   Deze actie in Nederland staat onder controle van Meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1190 Brussel, Brugmannlaan 69, die de hele actie superviseert. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en er is geen enkel beroep mogelijk.

 

14.   Deelname aan deze actie leidt tot de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief latere beslissingen die de organisatoren in het geval van overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen. Coca-Cola heeft het recht om het mechanisme van deze actie tijdens de actieperiode aan te passen.

 

15.   De gegevens die verzameld worden bij het aanmaken van het profiel, het gebruik ervan en/of de deelname aan deze actie, worden beheerd en gecontroleerd door Coca-Cola Services nv, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel alsook Coca-Cola Nederland bv, Watermanweg 20, 3067 GG Rotterdam conform de Wet tot Bescherming van Persoonsgegevens (zie Coca-Cola Privacy Policy). De deelnemer heeft inzagerecht in zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te verbeteren of te schrappen door te schrijven naar Consumer Interaction Center, Postbus 8750, 3009 AT Rotterdam of per e-mail naar cocacolanl@coca-cola.com.

 

16.   De prijzen zijn niet verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld.

 

17.   Deelname aan het promotionele kansspel door een minderjarige tot 16 jaar is de toestemming van een van zijn ouders noodzakelijk.

 

18.   Coca-Cola kan de deelnames van een of meerdere deelnemer(s) opschorten en annuleren, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze die kan zijn, zonder dat dit limitatief is: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en van verschillende computerposten vanuit dezelfde persoon dat wil zeggen vanuit hetzelfde profiel geregistreerd in de inschrijfdatabase op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren, een vermenigvuldiging van accounts… .

 

19.   De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor:

19.1     ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, ten gevolge van de deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit onder welke vorm dan ook. De winnaar en/of de persoon die de winnaar vergezelt is aansprakelijk voor enige schade, veroorzaakt door hem- of haarzelf, aan derden of aan de infrastructuur van de stadium.

19.2     een verkeerde programmering of elke vorm van storing op de internetaansluiting;

19.3     drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.

19.4     alle bijkomende uitgaven en/of verblijfs- of transportkosten die de winnaar eventueel moet maken door deelname aan de actie, zijn aanvaarding van de prijs en het gebruik dat hij ervan maakt;

19.5     elk geval van overmacht waardoor de winnaars geen gebruik kunnen maken van de prijs, of het nu gaat om transport, het verloop van het evenement of eender welke andere gebeurtenis;

19.6     de annulering of de wijziging van de data of de plaats of de bijkomende omstandigheden verbonden aan de prijs of het evenement waaruit de prijs bestaat door een beslissing buiten de wil van Coca-Cola, of het nu gaat om een beslissing van de organisatoren van de prijs, van de autoriteiten of van de winnaar zelf.

19.7     Het feit dat de winnaar geen toestemming krijgt van de stadium of de organisateur van de match of de autoriteiten om naar de locatie of binnen de stadium te gaan ,  of enig ander officiele document dat nodig is om van de prijs gebruik te maken niet bij zich heeft of indien dit document niet geldig is.

Deze clausule geldt niet bij een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of mandatarissen.

 

20.   Aangezien de winnaars exclusief bepaald worden op basis van een informaticaprocedure, kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van de netwerken, verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die zorgen voor de overdracht van de gegevens en de hosting van de website.

 

21.   De winnaar verklaart bereid te zijn mee te werken aan de reclamecampagnes en de promoties waarmee de toewijzing en de uitreiking van deze prijs gepaard zullen gaan. Hij aanvaardt dat zijn foto kan worden gebruikt voor alle publicitaire en promotionele doeleinden van en voor Coca-Cola ongeacht het medium en zonder enige vergoeding.

 

22.   Dit reglement is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of die er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Rotterdam worden gebracht.