Coca-Cola
 

Privacybeleid van toepassing op de whatsapp conversatie gerelateerd aan www.sprite.nl/samplingondemand

LAATSTE HERZIENING: [14/08/2018]

 

1.  Waarover gaat dit Privacybeleid?

2.  Welke Persoonsgegevens verzamelen we over u?

3.  Hoe verzamelen we uw Persoonsgegevens?

4.  Hoe gebruiken we uw Persoonsgegevens?

5.  Aan wie worden uw Persoonsgegevens verstrekt?

6.  Hoe zit het met de doorgifte van Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte?

7.  Hoe zit het met links naar andere websites, toepassingen, platformen enz.?

8.  Wat zijn uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens en hoe kunt u deze uitoefenen en contact met ons opnemen?

9.  Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens

10. Gebruik van het Platform door minderjarigen en waarschuwing aan de ouders

11. Toepasselijk recht

12. Updates van dit Privacybeleid

 

1.                  Waarover gaat dit Privacybeleid?

1.1              The Coca-Cola Company en zijn aangesloten ondernemingen respecteren uw privacy. We willen graag dat u weet hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken en verstrekken die direct of indirect betrekking hebben op u als persoon ('Persoonsgegevens') , alsook welke rechten u verder kunt laten gelden.

1.2              Dit Privacybeleid (het 'Privacybeleid') beschrijft hoe de NV Coca-Cola Services, gevestigd te Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel (hierna ‘CCS’, ‘we’, ‘ons’ en ‘onze’) uw Persoonsgegevens verwerkt die worden verzameld in verband met de campagne via whatsapp (het platform) die we in het kader van de actie Sprite Sampling on Demand (de ‘Sampleactie’) hebben geactiveerd.

1.3              Via het platform voert u een gesprek met een medewerker van ons promotieteam waarin u een aantal vragen zullen worden gesteld..

1.4              CCS is de datacontroller (in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, tot intrekking van Richtlijn 94/46/EG, hierna de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG)) verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens beschreven in de Privacybeleid.

1.5              Op het Platform kunt u uitnodigingen ontvangen om uw locatie met de promotiemedewerker te delen. Raadpleeg in dat geval ook de privacyvoorwaarden van WhatsApp via deze link; {INSERT LINK WA PRIVACY}

1.6              U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens in hoofdstuk 8 van dit Privacybeleid.

2.                  Welke Persoonsgegevens verzamelen we over u?

a.                   De Persoonsgegevens die we over u verzamelen en die we verwerken wanneer u dit Platform gebruikt, zijn uw telefoonnummer en naam.

Behalve uw telefoonnummer en uw naam verzamelen we nog de volgende gegevens:

·         Het gesprek tussen u en de promotiemedewerker en de antwoorden die u indient op het Platform.

We verschaffen ons geen toegang tot andere (Persoons)gegevens dan de gegevens die hierboven worden vermeld en we verzamelen er ook geen andere.

b.                  Gevoelige Persoonsgegevens

We verzamelen en verwerken geen Persoonsgegevens met betrekking tot:

·         raciale of etnische origine;

·         politieke overtuigingen;

·         godsdienst of filosofische overtuigingen;

·         gezondheid of medische toestand;

·         criminele achtergrond;

·         vakbondslidmaatschap;

·         genetische of biometrische gegevens;

·         seksueel leven of voorkeuren;

(dit worden 'Gevoelige Persoonsgegevens' genoemd).

Mogen we u verzoeken geen Gevoelige Persoonsgegevens aan ons te versturen of te onthullen via het Platform of op een andere manier.

3.                  Hoe verzamelen we uw Persoonsgegevens?

We verzamelen uw Persoonsgegevens op de volgende manieren:

a.                   Via het Platform: we verzamelen uw Persoonsgegevens wanneer u het Platform opent en gebruikt.

4.                  Hoe gebruiken we uw Persoonsgegevens?

a.                   Om u de gewenste sample verpakking Sprite te kunnen bezorgen:

·         Om op basis van de door u gedeelde locatie u een verfrissende sample van Sprite te kunnen bezorgen via ons promotieteam..

Wettelijke basis voor de verwerking: uw instemming.

U kunt ons laten weten dat u uw instemming intrekt via e-mail, door ons te bellen of door ons te schrijven met behulp van de contactgegevens in hoofdstuk 8 van deze Privacybeleid. Alle Persoonsgegevens zullen worden verwijderd.

b.                  Om te antwoorden op uw vragen en verzoeken:

·         Om te antwoorden op de verzoeken, klachten en suggesties betreffende het Platform die u ons stuurt.

Wettelijke basis voor de verwerking: ons legitiem belang klantenverzoeken, klachten en suggesties betreffende het Platform gepast en tijdig af te handelen.

c.                   Om u in te lichten over de wijzigingen aan dit Privacybeleid:

·         Om u informatie te sturen over de wijzigingen aan de bepalingen en voorwaarden van het Platform en aan dit Privacybeleid.

Wettelijke basis voor de verwerking: ons legitiem belang u ruim op voorhand in te lichten over de wijzigingen die van kracht zullen worden.

d.                  Voor de technische werking van het Platform

·         We verzamelen en gebruiken Persoonsgegevens voor het technische beheer van het Platform en om te verzekeren dat het Platform goed werkt.

Wettelijke basis voor de verwerking: ons legitiem belang te verzekeren dat het Platform goed werkt vanuit een technisch en IT-oogpunt.

e.                   Voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen:

·         Om onze wettelijke verplichtingen, gerechtelijke procedures of bevelen van overheidsinstanties na te leven, waaronder bevelen van overheidsinstanties buiten het land van uw verblijfplaats, wanneer we redelijkerwijze geloven dat we daar wettelijk toe verplicht zijn en wanneer het onthullen van uw Persoonsgegevens strikt noodzakelijk blijkt om te voldoen aan dergelijke wettelijke verplichtingen, procedures of bevelen van overheidsinstanties.

Wettelijke basis voor de verwerking: naleving van onze wettelijke verplichtingen.

f.                    Voor de wettige bescherming van onze belangen:

·         Om op rechtsgeldige wijze onze bepalingen en voorwaarden af te dwingen, onze operaties en die van onze aangesloten ondernemingen te beschermen, om onze rechten, privacy, veiligheid en eigendom te beschermen en/of die van onze filialen, en om ons toe te staan de beschikbare wettelijke herstelmaatregelen te hanteren of de schade die we kunnen oplopen te beperken.

Wettelijke basis voor de verwerking: ons legitiem belang onze organisatie op wettige wijze te beschermen.

5.                  Aan wie worden uw Persoonsgegevens verstrekt?

Uw Persoonsgegevens worden verstrekt aan de volgende ontvangers:

a.                   WhatsApp (Facebook): verzamelt en beheert uw Persoonsgegevens en de antwoorden die u verstrekt aan het Platform en het gesprek tussen u en de promotiemedewerker op het Platform.

b.                  Amazon Web Services (AWS): we gebruiken AWS-servers gelegen in Ierland voor de cloudopslag van Persoonsgegevens.

c.                   Megawatt Fieldmarketing; dat de whatsapp conversatie (1 medewerker) en de levering van de gratis sample (de koerier) afhandelt.

d.                  Bevoegde instanties: we kunnen uw Persoonsgegevens onthullen in de mate dat dit strikt vereist is door de wetgeving van de bevoegde instanties.

6.                  Hoe zit het met de doorgifte van Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte?  

We geven uw Persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte.

 

7.                  Hoe zit het met links naar andere websites, toepassingen, platformen enz.?

Wanneer u het Platform gebruikt, kunt u links naar andere websites, toepassingen en platformen tegenkomen die niet door ons worden verstrekt maar door andere ondernemingen. We zijn niet aansprakelijk voor deze websites, toepassingen en platformen en dit Privacybeleid is er niet op van toepassing. U hoort het beleid en de regels te lezen die deze bedrijven op hun websites en platformen en in hun toepassingen hebben gepubliceerd, om te begrijpen hoe uw privacy daar wordt beschermd.

We zijn evenmin aansprakelijk voor het beleid en de praktijken (waaronder de databeveiligingspraktijken) betreffende de verzameling, het gebruik en de onthulling van Persoonsgegevens die worden gehanteerd door andere organisaties zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Apple, Google, Microsoft, RIM of een andere appontwikkelaar, appleverancier, verstrekker van sociale mediaplatformen, leverancier van besturingssystemen, leverancier van draadloze diensten of producenten van toestellen, waaronder Persoonsgegevens die u onthult aan andere organisaties via of in relatie met het Platform.

8.                  Wat zijn uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens en hoe kunt u deze uitoefenen en contact met ons opnemen?

            U hebt het recht:

·         een kopie te ontvangen van Persoonsgegevens die we over u houden;

·         van ons te vragen dat we onjuiste Persoonsgegevens actualiseren of corrigeren, of onvolledige Persoonsgegevens volledig maken;

·         van ons te vragen dat we het verwerken van uw Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing staken.

            Ook hebt u, in bepaalde omstandigheden, het recht:

·         bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens;

·         van ons te vragen uw Persoonsgegevens te verwijderen;

·         onze verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken; en

·         van ons te vragen bepaalde Persoonsgegevens van u aan u door te sturen of deze door te (laten) geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

a.       Het uitoefenen van uw rechten

Indien u (een van) bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, kunt u op een van onderstaande manieren contact met ons opnemen.

·         U kunt een e-mail sturen naar het volgende adres: cocacolanl@coca-cola.com

·         U kunt ons telefonisch bereiken op: 0800-262 226 52

·         U kunt een brief sturen naar het volgende postadres:

Coca-Cola Nederland B.V.

Watermanweg 30, 3067 GG Rotterdam

Geef duidelijk aan welke informatie wij moeten herzien of wijzigen.

b.      Het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit (met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan), indien u van mening bent dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die een inbreuk oplevert van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU, nr. 2016/679 van 27 april 2016.

c.       Contactgegevens van onze Data Protection Officer (DPO, functionaris voor gegevensbescherming)

U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer via het volgende emailadres: DPO-Europe@coca-cola.com

9.                  Hoe lang bewaren wij  uw Persoonsgegevens

Het is onze bedoeling uw Persoonsgegevens juist en actueel te houden. We zullen de Persoonsgegevens die we over u houden verwijderen wanneer we deze niet langer nodig hebben.

We bewaren uw Persoonsgegevens die we gebruiken voor de in dit Privacybeleid beschreven doelen enkel gedurende de looptijd van deze activatie. Alle gesprekken en de daarin verzamelde gegevens zullen na afloop worden verwijderd. Dit geldt niet voor eventueel andere gegevens van u die bij ons bekend zijn door deelname aan andere acties of campagnes.

 

10.              Gebruik van het Platform door minderjarigen en waarschuwing aan de ouders

a.       De Sites zijn gericht op personen van 13 jaar en ouder, waarbij tot 16 jaar toestemming van de ouders nodig is. We vragen personen jonger dan 13 jaar geen Persoonsgegevens te verstrekken via de Sites. We behouden ons het recht voor om te allen tijde bewijs te vragen van de ouderlijke toestemming om het verwerken van Persoonsgegevens met betrekking tot minderjarigen mogelijk te maken.

b.      Voor een aantal Sites kan een leeftijdsgrens gelden, op grond van wat passend is voor bepaalde leeftijden of wat wettelijk is toegestaan. Wanneer er specifieke leeftijdsgrenzen gelden, zal dit duidelijk op de desbetreffende Site worden aangegeven en wij kunnen vragen stellen om uw leeftijd te controleren voordat u verder gaat.

 

11.              Toepasselijk recht

Dit Privacybeleid wordt beheerst door, en dient te worden uitgelegd naar, Nederlands recht en andere dwingende bepalingen van in de Europese Unie toepasselijk recht.

12.              Updates van dit Privacybeleid

a.       U kunt zien wanneer dit Privacybeleid het laatst is gewijzigd via de optie ‘LAATST HERZIEN’ bovenaan deze pagina.

b.      Alle overwogen wijzigingen van dit Privacybeleid zullen ruimschoots voordat de wijzigingen van kracht worden aan u worden gecommuniceerd.

U kunt dit Privacybeleid (en herziene versies daarvan) afdrukken of downloaden, of op andere wijze een exemplaar bewaren, voor uw administratie.

 

 

Copyright 2018 The Coca-Cola Company. Alle rechten voorbehouden.